Podmínky užití

Zvláštní podmínky (uživatel)

Zvláštní podmínky serveru https://slevy.mail.cz/ poskytovaných společností Mail Group, a.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Mail Group, a.s., IČO: 05466725, se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21916 (dále jen „Poskytovatel“) je provozovatelem internetového portálu mail.cz a pro registrované uživatele za níže uvedených podmínek poskytuje služby, internetové stránky, software a aplikace, které jsou umístěny na webovém serveru mail.cz a na serverech dále uvedených.

1.2. Tyto zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“)upravujív souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a dalších zákonůvzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a osob využívajících servery(dále jen „Uživatelé“) při užívání serveruhttps://slevy.mail.cz/(dále též jen „Slevový portál“). Otázky, nejsou upraveny těmito Zvláštními podmínkami, jsou upraveny obecnými Podmínkami užívání služeb společnosti Mail Group, a.s., dostupnými na slevy.mail.cz/dokumenta/ZOP dále jen „Obecné podmínky“).

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1. Uživatel výslovně prohlašuje, že:

2.1.1. se vstupem na Slevový portál či přihlášením prostřednictvím sociální sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Zvláštních podmínek, jakož i Podmínek, a souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit;

2.1.2. je svéprávný v rozsahu potřebném pro veškerá právní jednání ve smyslu Nabídky (čl. 3. 1.) a je oprávněn sám za sebe právně jednat v souladu s právními předpisy;

2.1.3. veškeré údaje, které Uživatel pro účely nákupu Voucheru (čl. 3. 1.) poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné; Uživatel bere na vědomí, že v opačném případě může dojít k tomu, že nebude moci Voucher uplatnit.

2.1.4. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování služeb Slevového portálumůže docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služeb.

2.2. Uživatel bere na vědomí, že pro užívání Slevového portáluPoskytovatel nevyžaduje registraci, některé funkce (zejm. zapamatování údajů či bonusové akce) však nemusí být bez registrace dostupné. Pro neregistrované Uživatele platí Obecné podmínky v přiměřeném rozsahu.

3. POPIS A POUŽITÍ SLEVOVÉHO PORTÁLU

3.1. Poskytovatel umožňuje fyzickým nebo právnický osobám (dále jen „Partneři“) užívatSlevového portálu za účelem zveřejnění návrhu na uzavření smlouvy s Uživateli (dále jen „Nabídky“). Každý Uživatel, který na Slevovém portáluuzavře s Partnerem konkrétní smlouvu, obdrží potvrzení o uzavření smlouvy mezi Partnerem a uživatelem, které obsahuje podmínky uplatnění, nejzazší termín uplatnění, místo uplatnění a unikátní kód (dále jen „Voucher“).

3.2. Uživatel má možnost se pro využívání Slevového portáluregistrovat. Registrací se mu zpřístupní i další služby, které Poskytovatel nabízí. Pro registraci platí v plném rozsahu Obecné podmínky. Jinak je možné Slevový portál využívat bez registrace.

3.3. Využívání Slevového portáluv základním rozsahu je poskytováno zdarma, placená je akceptace Nabídky. Uživatel bere na vědomí, že v případě doplňkových funkcí nad rámec základního užívání Služeb mohou být tyto doplňkové funkce zpoplatněny, na což bude Uživatel na tuto skutečnost vždy upozorněn. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Slevového portálu(zejm. náklady na internetové připojení).

3.4. Uživatel akceptací Nabídky (zakoupením Voucheru) vstupuje do smluvního vztahu s Partnerem, na kterém leží veškeré povinnosti plynoucí z uzavřeného smluvního vztahu(včetně práv a povinností z uplatněných reklamací). Akceptace Nabídky (zakoupení Voucheru) je realizováno uhrazením ceny Voucheru uživatelem na bankovní účet Poskytovatele (prostřednictvím platební brány). Poskytovatel neprodleně po uhrazení ceny Voucheru zašle koncovému zákazníkovi prostřednictvím jím zadané emailové adresy Voucher.

3.5. Poskytovatel za žádných okolností není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Partnerem.Přes veškerou snahu o maximální správnost obsahu Slevového portáluPoskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky, správnost jakýchkoliv informací zveřejněných Partnerem, splnění povinností ze smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Partnerem, případné nekalosoutěžní jednání žádné ze stran a případné porušení autorských či osobnostních práv. Poskytovatel současně nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s uplatněním Voucheru.

3.6. Uživatel bere na vědomí, že kliknutím na některé odkazy zveřejněné na Slevovém portálumůže dojít k opuštění Slevového portálua k přesměrování na webové stránky třetích subjektů, zejména Partnerů. Za obsah či funkčnost těchto webových stránek Poskytovatel neodpovídá.

3.7. Uživatel má povinnost uplatnit Voucher řádně a včas a respektovat veškeré podmínky specifikované v Nabídce (zejména povinnost rezervovat zboží či službu včas). Veškeré nároky z pozdě uplatněného Voucheru je Uživatel povinen řešit výlučně s Partnerem.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu Voucheru na využití služby, zážitku a/nebo zboží a případné další náklady dle Nabídky hradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:

4.1.1. bezhotovostně platební kartou;

4.1.2. bankovním převodem na účet Poskytovatele č. 115-3350940207/0100 vedeného u Komerční banky

4.1.3. na pobočce banky na bankovní účet Poskytovatele č. 115-3350940207/0100

4.1.4. hotově v sídle Poskytovatele na adrese Washingtonova 25, Praha 1, 110 00

4.2. Ceny služeb, zážitků a/nebo zboží uvedené naSlevovém portálujsou uvedeny včetně DPH.

4.3. Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. V případě platby bankovním převodem či v hotovosti na pobočce banky postupuje Uživatel dle kroků mu sdělených v rámci internetového bankovnictví či na pobočce konkrétní banky. Uživatel je vždy povinen se řídit obchodními podmínkami (včetně sazebníku) konkrétní banky.

4.4. Poskytovatel je oprávněnVoucher odeslat Uživateli až poté, co bude cena Voucheru Uživatelem Partnerovi uhrazena (připsána na bankovní účet Poskytovatele).

4.5. Vystavit řádný daňovýdoklad, jakož i plnit jakékoliv další povinnosti ve vztahu k orgánům státní správy, je povinen Partner.

5. UŽIVATEL-SPOTŘEBITEL A POUČENÍ UŽIVATELŮ-SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

5.1. Uživatelem-spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Partnerem, který je podnikatelem (dále pro účely následujících odstavců jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Partnera.

5.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Partnera formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je přílohou těchto Zvláštních podmínek.

5.3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy:

5.3.1. o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

5.3.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.3.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

5.3.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

5.3.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.3.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

5.3.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.3.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.3.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.3.10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Partner tato plnění poskytuje v určeném termínu,

5.3.11. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Partner před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu než je porušení povinnosti Partnera, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Partnerovi odstupné, které Partner uvede v Nabídce či potvrzení o rezervaci ubytování (zájezdu).

5.5. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Partner s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Partnerovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

5.6. Pokud se Partner výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7. Partner vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Partner nabízí.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ APRÁVA ZE ZÁRUKY

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel zejména bere na vědomí, že veškerá svá práva dle tohoto odstavce je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu.

6.2. Partner je povinen dodat zboží, zážitek či službu ve shodě s Nabídkou a bez právních a faktických vad a v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zájezd má vadu, nemá-li vlastnosti, o nichž Partner Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával.Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Partner výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Partner záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Partner převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.

6.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

6.5. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Partner, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Partner.

6.6. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Partnerovi a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Partnera bez prodlení prodat.Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Partner v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

6.7. Partner je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Partner zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Partner nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.8. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

6.9. Nemá-li plnění Partnera náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Partner nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Partner nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Partnerovi.

6.10.V případě zájezdu, který nemá vlastnosti, o nichž Partner Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí Partner nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li Partner nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel určí, může si Spotřebitel zjednat nápravu sám a Partner mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud Partner odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Spotřebitele.Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Spotřebitel bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

6.11.Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li Partner opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li Spotřebitel takové opatření z řádného důvodu, zajistí Partner na své náklady přepravu Spotřebitele na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

6.12.Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí PartnerSpotřebiteli rozdíl v ceně.Zajistí-li Partner pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

6.13.Nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců,bude Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito Zvláštními podmínkami a Obecnými Podmínkami.Uživatel užíváním Slevového portálupotvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto Zvláštních podmínek, jakož i s úplným zněním Obecných podmínek (včetně podmínek ochrany osobních údajů), a že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

7.2. Znění těchto Zvláštních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto Zvláštních podmínek. Poskytovatel je povinen změnu či doplnění těchto Zvláštních podmínek oznámit prostřednictvím Slevového portálu. Uživatel má právo změny či doplnění odmítnout a závazekz tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v délce 14 dní. Pokud Uživatel ve lhůtě 14 dní ode dne zveřejnění nového znění Podmínek tuto změnu či doplnění neodmítne, platí pro Uživatele nové znění obchodních podmínek, a to po 14 dnech ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webové stránce.

7.3. Komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem probíhá písemně na adresu poskytovatele (zasílá uživatel) či adresu uživatele (zasílá poskytovatel). Uživateli i Poskytovateli může být doručováno i emailem (pro doručení poskytovateli e-mail: info@mail.cz, pro doručení Uživateli jeho email dle Uživatelského účtu).

7.4. V případě, že Uživatel chce podat stížnost, může stížnost podat písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo emailem na info@mail.cz. Může se také obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o poskytování Služeb a k podávání případných stížností je též příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, případně příslušný živnostenský úřad podle sídla provozovatele a Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa https://www.uoou.cz/.

7.5. Je-li některé ustanovení těchto Zvláštních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení Podmínek a/nebo jakékoliv smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Podmínek a/nebo smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

7.6. Veškeré podmínky včetně veškerých právních vztahů, které vznikly nebo vzniknou mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České Republiky.

7.7. Tyto Zvláštní podmínky a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle Poskytovatele a také na internetové adrese slevy.mail.cz/dokumenty/ZOP

V Praze dne 22.11.2017

Mail Group, a.s.