Podmínky užití

Smluvní podmínky pro registraci

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Mail Group, a.s.

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Mail Group, a.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Mail Group, a.s., IČO: 05466725, se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21916, je provozovatelem internetového portálu mail.cz a pro registrované uživatele za níže uvedených podmínek poskytuje služby, internetové stránky, software a aplikace, které jsou umístěny na webovém serveru mail.cz a na serverech dále uvedených.

1.2. Tyto podmínky upravujív souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „obč. zák“) a dalších zákonůvzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při užívání Služeb, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.

2. POUŽITÉ POJMY

2.1. Poskytovatel:Společnost Mail Group, a.s., IČO: 05466725, se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21916;

2.2. Servery: Poskytovatel poskytuje Služby na následujících serverech:

mail.cz, dostupný na internetové adrese https://mail.cz/

2.3. Služby: služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele určené pro Uživatele umístěné na Serverech provozovaných Poskytovatelem;

2.4. Uživatel: každá fyzická nebo právnická osoba, která užívá Služby poskytované Poskytovatelem na Serverech (bez ohledu na registraci);

2.5. Uživatelský profil: souhrn osobních údajů, které jsou poskytnuty při registraci Uživatelem;

2.6. Podmínky: tytosmluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Mail Group, a.s.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1. Pro užívání Serverů a Služeb je Uživatel povinen provést registraci a vytvořit si Uživatelský profil.Uživatelský profilje tvořen zvoleným uživatelským jménem ve tvaru e-mailové adresy a přístupovým heslem.

3.2. Při vyplnění registračního formuláře je Uživatel povinen správně a úplně vyplnit osobní údaje označené jako „povinné“, bez vyplnění těchto údajů nelze registraci dokončit (pro ochranu osobních údajů viz čl. 5 těchto Podmínek). Ostatní údaje jsou poskytované Uživatelem dobrovolně. Údaje poskytnuté Uživatelem lze kdykoliv upravit. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších nutných údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších povinných údajů nemohou být Služby užívány a Poskytovatel do doby poskytnutí dodatečných údajů může pozastavit možnost užívání Služeb Uživatelem.

3.3. Okamžikem dokončení registrace je založen Uživatelský profil a mezi Uživatelem a Poskytovatelem vzniká smluvní vztah (smlouva o poskytování Služeb), který se řídí těmito Podmínkami, a jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele.Uživatel je povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, registrace nemůže být dokončena a Uživatel je povinen zdržet se užívání Služeb.Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.

3.4. Uživatelský profil je použitelný napříč Servery, vytvoření Uživatelského profilu opravňuje Uživatele k využití Služeb všech Serverů.I v případě, že kterákoli Služba (její užívání) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání Služby těmito Podmínkami.

3.5. Registrace uživatele či využívání Služeb v základním rozsahu je poskytováno zdarma. Uživatel bere na vědomí, že v případě doplňkových funkcí nad rámec základního užívání Služeb mohou být tyto doplňkové funkce zpoplatněny. V případě zpoplatněných Služeb bude Uživatel na tuto skutečnost vždy upozorněn.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

4.1. Uživatel výslovně prohlašuje, že:

4.1.1. před zahájením užívání Služeb byl seznámen s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi,

4.1.2. je svéprávný v rozsahu potřebném pro veškerá právní jednání ve smyslu Podmínek a jeho svéprávnost nebyla nijak omezena,

4.1.3. veškeré údaje při registraci poskytl pravdivě a údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském profilutak mohou být Poskytovatelem považovány za správné,

4.1.4. bere na vědomí možnost dočasné či trvalé ztráty obsahu v souvislosti se změnou či pozastavením poskytování Služeb či Uživatelském profilu.

4.2. Uživatel se zejména zavazuje, že:

4.2.1. bude dodržovat podmínky stanovené těmito Podmínkami,

4.2.2. neprovede registraci ani nebude používat Služby v rozporu s právními předpisy ČR či jiných států a při užívánítyto právní předpisy bude respektovat,

4.2.3. nebude užívat Služby za jakýmkoliv komerčním účelem,nebude vytvářet fiktivní či pohoršující profily, profily se zavádějícím uživatelským jménem, ani se nebude pokoušet získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb či cizí Uživatelské profily jakkoliv užívat,

4.2.4. nebude užívat svůj Uživatelský účet k rozesílání nevyžádané pošty, virů či jakéhokoliv obsahu vedoucí k porušování právních předpisů, nebude užívat svůj Uživatelský účet k šíření obsahu, který jakkoliv poškozuje práva duševního vlastnictví třetích osob, vede k jakémukoliv nekalosoutěžnímu jednání, vede k jakémukoliv jednání, které by mohlo být považováno za trestné či za přestupek, je urážlivé, hrubé či pohoršující či jsou v jakémkoliv jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem,

4.2.5. neumožní využívání Uživatelského profilutřetím osobám,

4.2.6. nebude užívat Služby, jejichž užívání je omezeno minimální věkovou hranicí a Uživatel se pohybuje pod touto hranicí,

4.2.7. zajistí mlčenlivost o veškerých údajích sloužících k identifikaci a oheslech sloužících pro přihlášení, a v případě, že zjistí zneužití či ztrátu svých identifikačních údajů a hesel, sdělí jejich ztrátu či zneužití bez zbytečného odkladu Poskytovateli,

4.2.8. nebude činit takové kroky, které by mohly vést k narušení nebo poškození Služeb poskytovanýchPoskytovatelem, zejména zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb, či Servery jakkoliv přetěžovat.

4.3. Uživatel bere na vědomí, že za své jednání spojené s užíváním Služeb nese veškerou (vč. civilně právní i trestně právní) odpovědnostsám. Poskytovatel za porušování jakýchkoliv pravidel ze strany Uživatele nenese odpovědnost.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah a materiály zveřejněné na Serverech a na webových stránkách Poskytovatele jsou chráněny celosvětovými autorskými právy. Všechna práva k celému obsahu Serverů a webovému rozhraní všech webových stránek Poskytovatele jsou vyhrazena a Uživatel je nesmí bez souhlasu Poskytovatele jakkoliv užívat.

4.5. Poskytovatel je zejména oprávněn:

4.5.1. poskytovat Uživatelům Služby v rozsahu dle těchto Podmínek,

4.5.2. provádět změny v poskytování Služby, Služby pozastavit či omezit, jakož i odstranit nebo znepřístupnit obsah Uživatele či ukončit poskytování jakékoliv Služby, a to kdykoliv i bez předchozího oznámení,

4.5.3. zrušit, omezit či zablokovat účet Uživatele (vč. emailové schránky), a to kdykoliv bez předchozího informování a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele, a to zejména (ne však výlučně) v případě, že Uživatel užívá Služby v rozporu s těmito Podmínkami či zákonem. Uživatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení ustanovení těchto Podmínek či zákona může bez dalšího vést ke zrušení či pozastavení účtu Uživatele,

4.5.4. zrušit účet Uživatele (vč. emailové schránky), který je neaktivní (tj. nevyužije ani jednu Službu a nenavštíví ani jeden ze Serverů) po dobu 24 měsíců, a to bez předchozího informování a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele,

4.5.5. v případě podezření na závažné porušování zákona či těchto Podmínek informovat příslušné orgány.

4.6. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky na Služby, které jsou poskytované prostřednictvím Serverů Poskytovatele. Zejména Poskytovatel negarantuje, že služby budou plně funkční a v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, že budou poskytovány zcela bez chyb a že je obsah vkládaný třetími osobami úplný, aktuální a správný.Uživatel se zavazuje učinit takové kroky, aby vyloučil nebo omezil možnost vzniku újmy (zejména se zavazuje pravidelně zálohovat obsah svého Uživatelského účtu).

4.7. Poskytovatel vůči Uživateli zejména (ne však výlučně) neodpovídá za:

4.7.1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, zejména Služby email, včetně nedoručení zprávy či doručení poškozené či neúplné zprávy a neodeslání zprávy či odeslání poškozené či neúplné zprávy;

4.7.2. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele, zejména dat, která Uživatel obdržel do emailové schránky, nebo která do emailové schránky vytvořil či uložil,

4.7.3. případný následek vyplývající z obsahu Uživatelského účtu či zapřípadný následek zneužití Uživatelského účtu a

4.7.4. úhradu nákladů spojených s užíváním Služeb (zejména nákladů na internetové připojení a další).

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje jednotlivých Uživatelů za účelem poskytování Služeb a správy Uživatelského profilu (ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Jedná se o následující osobní údaje: Jméno, příjmení, email a heslo v zašifrované podoběa alternativní email.

5.2. Uživatel dále souhlasí s tím, aby na základě jeho souhlasu (vyplnění dobrovolně vyplňovaných polí formuláře) byly zpracovány osobní údaje v rozsahupřezdívka, kontaktní a/nebo doručovací adresa, věk, pohlaví, geografická poloha, fotografie, telefonní číslo, platební údaje (číslo platební karty), IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb) a případně jiný online identifikátor, a to pro účely plnění Služeb.

5.3. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém Uživatel osobní údaje v rozsahu dle čl. 5.4 Poskytovateli poskytl, a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu podle čl.5.1 a5.2.

5.4. Poskytovatel je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Uživateli poskytla. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Uživatele.

5.5. Uživatel poskytuje veškeréosobní údaje definované v čl. 5.2. těchto Podmínek dobrovolně a jejich poskytnutí není povinné.Současně je Uživatel oprávněn kdykoli po registraci Uživatelského účtu svůjsouhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na emailu info@mail.cznebo písemně na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele, s jejichž zpracováním Uživatel nesouhlasí, byly z Uživatelského účtu Uživatele smazány, a zajistí, aby tyto údaje nebyly dále jakkoliv zpracovávány či šířeny.Současně Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí příslušných osobních údajů ovšem nelze poskytnout některé Služby.

5.6. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Osobní údaje Uživatelů Poskytovatel v maximální možné míře chrání před zneužitím a před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5.7. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu.Osobní údaje Uživatele předá dalším subjektům Poskytovatel jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

5.8. Uživatel bere na vědomí, že má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy, zejména:

- může kdykoliv písemně vyjádřit nesouhlas s marketingovým využitím údajů;

- může požádat Poskytovatele o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o ochranně osobních údajů;

- Poskytovatel je povinenUživateli bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech
Uživatele, přičemž Poskytovatel může požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu,

- Uživatel má právo na opravu, doplněníči smazání poskytnutých osobních údajů,

- v případě zjištění nebo domněnky Uživatele, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochranně osobních údajů, zejm. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo po něm požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejm. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, s tím, že se kupující může s takovým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (https://www.uoou.cz/) buď přímo, nebo až v případě, že Poskytovatel jeho žádosti nevyhoví,

5.9. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, a to za účelem rozpoznání Uživatele při jeho další návštěvě a usnadnění užívání a optimalizace webových stránek na míru. V případě, že je možné Servery a Služby využívat bez nutnosti ukládání cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Uživatel je také oprávněn na svém webovém prohlížeči odmítnout ukládání cookies do svého počítače.

5.10.Poskytovatel dále mimo ukládání tzv. „cookies“ využívá službu Google Analytics, sociální pluginy pro sociální síť Facebook (které mohou vytvářet přímý odkaz na Facebook a nahrávat obsah Serveru), s čímž Uživatel užíváním Serveru a Služeb souhlasí. Poskytovatel též může na webových stránkách použít odkazy na externí webové stránky; za obsah těchto externích webových stránek nenese Poskytovatel zodpovědnost.

5.11.Uživatel dále bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení, jejichž obsah určuje Poskytovatel. Bude-li se jednat o reklamní sdělení třetích osob, Poskytovatel nijak neodpovídá za aktuálnost, správnost či úplnost těchto reklamních sdělení.

6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami, nestanoví-li zvláštní podmínky k dané Službě jinak.Uživatel vytvořením Uživatelského profilu a/nebo užíváním Služeb potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto Podmínek, jakož i podmínkami ochrany osobních údajů, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

6.2. Znění těchto Podmínek může Poskytovatelměnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Poskytovatel je povinen změnu či doplnění Podmínek oznámit prostřednictvím Serveru Poskytovatele. Uživatel má právo změny či doplnění odmítnout a závazek o poskytování Služeb z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v délce 14 dní. Pokud Uživatel ve lhůtě 14 dní ode dne zveřejnění nového znění Podmínek tuto změnu či doplnění neodmítne, platí pro Uživatele nové znění obchodních podmínek, a to po 14 dnech ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na Serveru.

6.3. Uživatel vyjadřuje souhlas Poskytovateli připojit k Uživatelskému profilu další Služby, které Poskytovatel bude v budoucnu poskytovat a zároveň souhlasí, že Poskytovatel tak může učinit automaticky bez výslovného souhlasu Uživatele s každým jednotlivým připojením Služeb.

6.4. Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá písemně na adresu Poskytovatele (zasílá Uživatel) či adresu Uživatele (zasílá Poskytovatel). Uživateli i Poskytovateli může být doručováno i emailem (pro doručení Poskytovateli e-mail: info@mail.cz, pro doručení Uživateli jeho email dle Uživatelského profilu).

6.5. V případě, že Uživatel chce podat stížnost, může stížnost podat písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo emailem na info@mail.cz. Může se také obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o poskytování Služeb a k podávání případných stížností je též příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, případně příslušný živnostenský úřad podle sídla provozovatele a Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa https://www.uoou.cz/.

6.6. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení Podmínek a/nebo jakékoliv smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Podmínek a/nebo smlouvy obdobně podle § 576 obč. zák.

6.7. Veškeré podmínky včetně veškerých právních vztahů, které vznikly nebo vzniknou mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České Republiky.

6.8. Tyto Podmínky a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle Poskytovatele a také na internetové adrese slevy.mail.cz/dokumenty/OP

V Praze dne 22.11.2017

Mail Group, a.s.